السابق
ایه 54 سوره ص
التالي
همه امید هایی که ما به چیزی پیدا می کنیم ممکن است بشود یا ممکن است تحقق پیدا نکند اما امید به