ترندات

خط م ن در هر شکل چه نام دارد با جواب

 • درسنامه آموزشی فصل پنجم ریاضی کلاس سوم درس 1: خط، نیم خط و پاره خط

  2- خطّ راست «م ن» را با خطکش بکشید. روی آن دو نقطهی «س» و «د» را … شما هم این شکلها را نامگذاری کنید و نام هر شکل را زیر آن بنویسید. 3 …

 • نام گذاری شکلها و نوشتن پاره خط ( فصل پنجم ریاضی)
 • دبستان دی.
 • آموزش پیدا کردن خط ها در شکل (فصل پنجم)
 • جواب صفحه ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ ریاضی سوم ⭕ خط، نیم خط و پاره خط

  ۲ـ پنج ضلعی رو به رو را «آ ب ج د ه» می نامیم. شما هم این شکل ها را نام گذاری کنید و نام هر شکل را زیر آن بنویسید.

 • جواب صفحه ٨٣ و ۸۴ و ٨۵ ریاضی سوم دبستان ⭐ جواب ۱۰۰ درصد درست

  ۲ـ پنج ضلعی رو به رو را «آ ب ج د ه» می نامیم. شما هم این شکل ها را نام گذاری کنید و نام هر شکل را زیر آن بنویسید. ۳ـ با خط کش یک چهار ضلعی، …

 • جواب کار در کلاس صفحه ۸۳ ریاضی سوم ؛ خط، نیم خط و پاره خط

  ۲ـ در شکل زیر سه خط راست دو به دو همدیگر را قطع کرده اند. · فاصله ی هریک از نقطه های روی دایره تا نقطه ی «م» را با خط کش اندازه بگیرید و خط بکشید …

 • آموزش خط نیم خط پاره خط ریاضی سوم ابتدایی

  آموزش خط نیم خط پاره خط ریاضی سوم ابتدایی برای دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی از کتاب ریاضی سوم دبستان به منظور آموزش درس ریاضی سوم ابتدایی.

 • در شکل زیر چند پاره خط و چند نیم خط وجود دارد؟
السابق
من نفرت انگیز ۴
التالي
مسلسل الخائن حلقه ٦٧