ترندات

معنی جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است پنهان هفتم

 • معنی بیت ” جهان جمله فروغ روی حق دان ”

  معنی: نور حق، تمام جهان را فرا گرفته است و از شدت پیدا و آشکار بودن، پنهان و دور از دسترس به نظر می رسد. این بیت چند جمله دارد؟ این بیت …

 • جمله فروغ روی حق دان

  حق اندر وی ز پیدایی است پنهان. از آنجایی که پروزدگار در اوجِ آشکار بودن و پیدایی است بنابراین در این جهان، پنهان به نظر میرسد و قابل رؤیت نیست.

 • مفهوم و معنی شعر جهان جمله فروغ روی حق دان

  معنی: مصراع اول این بیت به این معناست که تمام جهان را پرتوی نوری از وجودِ خداوند بدان. حق اندر وی ز پیدایی است پنهان. معنی: مصراع دوم به این …

 • مفهوم بیت: جهان جمله فروغ روی حق دان

  جهان جمله فروغ حق دان حق اندر وی ز پیدایی ست پنهان. معنی: نور خداوند تمام جهان هستی را فرا گرفته اما خداوند آنقدر آشکار است که از شدت پیدایی پنهان به نظر …

 • پاسخ معنی جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است پنهان

  همه ما وقتی درس میخوانیم، منظورمان این است که درس را یاد بگیریم، بفهمیم، حفظ کنیم و به خاطر بسپاریم، برای همین سعی میکنیم خط به خط کتاب و جزوه را بخوانیم، حفظ …

 • جهان جمله فروغ نور حق دان حق اندر وی زپیدایی است پنهان

  جهان را به تمامی، پرتوی از نور وجود خداوند بِدان و خداوند به دلیل آنکه در کمال پیدایی و آشکار بودن است، در این جهان پنهان به نظر می رسد.

 • معنی شعر جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است پنهان …

  جهان،جمله فروغ روی حق دان حق اندروی زپیداییست پنهان نورخداوند تمام جهان هستی رافراگرفته اماخداوند آنقدرآشکاراست که ازشدت پیدایی پنهان به …

 • معنی جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است پنهان هفتم

  معنی جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است پنهان هفتم · شروع کننده موضوعمدیر · تاریخ شروع 27/10/21 · برچسب ها: معنی بیت جهان جمله فروغ …

 • معنی درس ۱ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

  جهان، جمله فروغ روی حق دان ◈※◈ حق اندر وی زِ پیدایی است پنهان. همۀ جهان را نوری از روشنایی روی خدا بِدان که در آن وجود پروردگار از شدّت آشکار بودن پنهان به نظر …

السابق
معنی شعر ای همه هستی ز تو پیدا شده
التالي
كيف اصلي صلاة الخسوف